θα θέλαμε να επικοινωνούμε μαζί σας

για να λαμβάνετε ενημερώσεις για τα νέα μας

εγγραφή

αυτές οι πληροφορίες δεν θα μοιραστούν με κανένα

Tηλέφωνο

00357-22-256752

Συμβουλές για την απώλεια βάρους

Συμβουλές για την απώλεια βάρους
∂›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Ë ·ÒÏÂÈ· ‚¿ÚÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘
‰È·‚‹ÙË;
Για τα άτομα με σακχαρώδη διαβήτη η απώλεια βάρους απο-
τελεί αναπόσπαστο κομμάτι της θεραπευτικής αντιμετώπι-
σης, είτε πρόκειται για διαβήτη τύπου 1 (ή ινσουλινοεξαρ-
τώμενο όπως ονομαζόταν παλαιότερα) ή τύπου 2 (των
ενηλίκων). Για ορισμένα άτομα που έχουν διαβήτη τύπου 2,
η απώλεια βάρους και μόνον αρκεί για να αποκαταστήσει
στο φυσιολογικό τα επίπεδα σακχάρου αίματος. Άλλες φο-
ρές δεν αρκεί μόνον αυτό, αλλά απαιτείται, επίσης, η προ-
σθήκη φαρμακευτικής αγωγής. Η απώλεια βάρους έχει επι-
πρόσθετα ευεργετικά αποτελέσματα στην αντιμετώπιση της
υπέρτασης και της δυσλιπιδαιμίας. Aκόμα και μετρίου βαθ-
μού απώλεια βάρους (5-7% του αρχικού βάρους) σε συν-
δυασμό με αλλαγή του τρόπου ζωής, όπως αύξηση της φυ-
σικής δραστηριότητας και υιοθέτηση ενός υγιεινού διαιτολογίου,
με αποφυγή της υπερβολικής ποσότητας των λιπαρών, βοηθά
στη μείωση της συχνότητας εμφάνισης διαβήτη και της εξ
αυτού νοσηρότητας και θνητότητας. Ωστόσο, η απώλεια βά-
ρους για ένα άτομο με σακχαρώδη διαβήτη παρουσιάζει δυ-
σκολίες λόγω των επιπλέον θερμίδων που απαιτούνται για

τη διόρθωση των υπογλυκαιμικών επεισοδίων (για εκείνους
που είναι σε φαρμακευτική αγωγή).
ªÔÚ› Ó· Ì·˜ ‚ÔËı‹ÛÂÈ Ë ÁÓÒÛË ÙˆÓ ÈÛÔ‰˘Ó¿ÌˆÓ ÙˆÓ ˘‰·Ù·ÓıÚ
¿ÎˆÓ ÛÙËÓ ·ÒÏÂÈ· ‚¿ÚÔ˘˜;
Με το σύστημα της μέτρησης των υδατανθράκων μπορούμε
να υπολογίσουμε καλύτερα τη δόση της ινσουλίνης που
απαιτείται για το φαγητό μας και επομένως μπορούμε να
μειώσουμε τα επεισόδια υπογλυκαιμίας για τη διόρθωση
των οποίων απαιτείται να λάβουμε θερμίδες. Επομένως, το
σύστημα αυτό μπορεί να μας βοηθήσει περισσότερο στην
προσπάθεια απώλειας βάρους. Η γνώση των θερμίδων και
των συστατικών των τροφών, η καλύτερη αντίληψη του με-
γέθους των μερίδων και ο ικανότερος χειρισμός των ισο-
δυνάμων της τροφής μπορεί να βοηθήσει στον καλύτερο
έλεγχο του βάρους σώματος και κατ’επέκταση και της ρύθ-
μισης των επιπέδων σακχάρου αίματος.
¶fiÛÔ Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·ÚΛ Ë ‰›·ÈÙ·;
Η δίαιτα δεν πρέπει να θεωρείται υπόθεση μόνο κάποιων
εβδομάδων ή μηνών. Στην πραγματικότητα προϋποθέτει αλ-
λαγή τρόπου ζωής με την υιοθέτηση αρχών υγιεινότερης
διατροφής που θα πρέπει να ακολουθήσουμε για το υπότη διόρθωση των υπογλυκαιμικών επεισοδίων (για εκείνους
που είναι σε φαρμακευτική αγωγή).
ªÔÚ› Ó· Ì·˜ ‚ÔËı‹ÛÂÈ Ë ÁÓÒÛË ÙˆÓ ÈÛÔ‰˘Ó¿ÌˆÓ ÙˆÓ ˘‰·Ù·ÓıÚ
¿ÎˆÓ ÛÙËÓ ·ÒÏÂÈ· ‚¿ÚÔ˘˜;
Με το σύστημα της μέτρησης των υδατανθράκων μπορούμε
να υπολογίσουμε καλύτερα τη δόση της ινσουλίνης που
απαιτείται για το φαγητό μας και επομένως μπορούμε να
μειώσουμε τα επεισόδια υπογλυκαιμίας για τη διόρθωση
των οποίων απαιτείται να λάβουμε θερμίδες. Επομένως, το
σύστημα αυτό μπορεί να μας βοηθήσει περισσότερο στην
προσπάθεια απώλειας βάρους. Η γνώση των θερμίδων και
των συστατικών των τροφών, η καλύτερη αντίληψη του με-
γέθους των μερίδων και ο ικανότερος χειρισμός των ισο-
δυνάμων της τροφής μπορεί να βοηθήσει στον καλύτερο
έλεγχο του βάρους σώματος και κατ’επέκταση και της ρύθ-
μισης των επιπέδων σακχάρου αίματος.
¶fiÛÔ Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·ÚΛ Ë ‰›·ÈÙ·;
Η δίαιτα δεν πρέπει να θεωρείται υπόθεση μόνο κάποιων
εβδομάδων ή μηνών. Στην πραγματικότητα προϋποθέτει αλ-
λαγή τρόπου ζωής με την υιοθέτηση αρχών υγιεινότερης
διατροφής που θα πρέπει να ακολουθήσουμε για το υπότη διόρθωση των υπογλυκαιμικών επεισοδίων (για εκείνους
που είναι σε φαρμακευτική αγωγή).
ªÔÚ› Ó· Ì·˜ ‚ÔËı‹ÛÂÈ Ë ÁÓÒÛË ÙˆÓ ÈÛÔ‰˘Ó¿ÌˆÓ ÙˆÓ ˘‰·Ù·ÓıÚ
¿ÎˆÓ ÛÙËÓ ·ÒÏÂÈ· ‚¿ÚÔ˘˜;
Με το σύστημα της μέτρησης των υδατανθράκων μπορούμε
να υπολογίσουμε καλύτερα τη δόση της ινσουλίνης που
απαιτείται για το φαγητό μας και επομένως μπορούμε να
μειώσουμε τα επεισόδια υπογλυκαιμίας για τη διόρθωση
των οποίων απαιτείται να λάβουμε θερμίδες. Επομένως, το
σύστημα αυτό μπορεί να μας βοηθήσει περισσότερο στην
προσπάθεια απώλειας βάρους. Η γνώση των θερμίδων και
των συστατικών των τροφών, η καλύτερη αντίληψη του με-
γέθους των μερίδων και ο ικανότερος χειρισμός των ισο-
δυνάμων της τροφής μπορεί να βοηθήσει στον καλύτερο
έλεγχο του βάρους σώματος και κατ’επέκταση και της ρύθ-
μισης των επιπέδων σακχάρου αίματος.
¶fiÛÔ Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·ÚΛ Ë ‰›·ÈÙ·;
Η δίαιτα δεν πρέπει να θεωρείται υπόθεση μόνο κάποιων
εβδομάδων ή μηνών. Στην πραγματικότητα προϋποθέτει αλ-
λαγή τρόπου ζωής με την υιοθέτηση αρχών υγιεινότερης
διατροφής που θα πρέπει να ακολουθήσουμε για το υπότη διόρθωση των υπογλυκαιμικών επεισοδίων (για εκείνους
που είναι σε φαρμακευτική αγωγή).
ªÔÚ› Ó· Ì·˜ ‚ÔËı‹ÛÂÈ Ë ÁÓÒÛË ÙˆÓ ÈÛÔ‰˘Ó¿ÌˆÓ ÙˆÓ ˘‰·Ù·ÓıÚ
¿ÎˆÓ ÛÙËÓ ·ÒÏÂÈ· ‚¿ÚÔ˘˜;
Με το σύστημα της μέτρησης των υδατανθράκων μπορούμε
να υπολογίσουμε καλύτερα τη δόση της ινσουλίνης που
απαιτείται για το φαγητό μας και επομένως μπορούμε να
μειώσουμε τα επεισόδια υπογλυκαιμίας για τη διόρθωση
των οποίων απαιτείται να λάβουμε θερμίδες. Επομένως, το
σύστημα αυτό μπορεί να μας βοηθήσει περισσότερο στην
προσπάθεια απώλειας βάρους. Η γνώση των θερμίδων και
των συστατικών των τροφών, η καλύτερη αντίληψη του με-
γέθους των μερίδων και ο ικανότερος χειρισμός των ισο-
δυνάμων της τροφής μπορεί να βοηθήσει στον καλύτερο
έλεγχο του βάρους σώματος και κατ’επέκταση και της ρύθ-
μισης των επιπέδων σακχάρου αίματος.¶fiÛÔ Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·ÚΛ Ë ‰›·ÈÙ·;
Η δίαιτα δεν πρέπει να θεωρείται υπόθεση μόνο κάποιων
εβδομάδων ή μηνών. Στην πραγματικότητα προϋποθέτει αλ-
λαγή τρόπου ζωής με την υιοθέτηση αρχών υγιεινότερης
διατροφής που θα πρέπει να ακολουθήσουμε για το υπόλοιπο της ζωής μας. Το αδύνατο σημείο των περισσοτέρων
διαιτών είναι η επανάκτηση του βάρους μετά την αρχική πε-
ρίοδο της δίαιτας. Τα πιο επιτυχημένα προγράμματα απώ-
λειας και διατήρησης της απώλειας βάρους είναι εκείνα που
συνδυάζουν αλλαγή τρόπου ζωής, εκπαίδευση, ενίσχυση
των κινήτρων, συχνή επαφή με τη θεραπευτική ομάδα, ψυ-
χολογική υποστήριξη του ατόμου και της οικογένειας και
άσκηση. Η ταυτόχρονη άσκηση πέρα από τα πολλαπλά ευ-
εργετικά αποτελέσματα που έχει στην υγεία μας, βοηθά στην
ενδυνάμωση και σύσφιξη των μυών, στην κατανάλωση ενέρ-
γειας και την απώλεια θερμίδων.
¶ÔÈ¿ Â›Ó·È Ë Î·Ï‡ÙÂÚË ‰›·ÈÙ·;
Οι περισσότερο ασφαλείς είναι οι υποθερμιδικές δίαιτες (δί-
αιτες δηλαδή κατά τις οποίες λαμβάνονται λιγότερες θερ-
μίδες από εκείνες που απαιτούνται για τη διατήρηση του βά-
ρους). Οι δίαιτες αυτές περιέχουν μεγάλη ποικιλία τροφών
σε ισορροπία των θρεπτικών συστατικών μεταξύ τους, αλλά
μικρότερες ποσότητες. Δίαιτες του τύπου της υψηλής πε-
ριεκτικότητας σε πρωτεΐνες και χαμηλής σε υδατάνθρακες
και λιπαρά συχνά βλάπτουν την υγεία. Η δίαιτα θα πρέπει να
καθορίζεται από τον θεράποντα ιατρό σε συνεργασία με το
διαιτολόγο και καλόν είναι να μην ακολουθούμε δίαιτες που μας συστήνουν άτομα μακριά από το ιατρικό επάγγελμα,
γιατί διατρέχουμε κινδύνους τους οποίους αγνοούμε.

Απάντησε ή σχολίασε:

corporate-image.

Αποφύγετε όσο μπορείτε το αλκοόλ – τις «εύκολες» θερμίδες στο ποτήρι

Go Top
Translate »

Facebook

YouTube

Instagram

Follow Me on Instagram